You are currently viewing Operativni zahvati komplikovane katarakte uzrokovane hroničnim ili rekurentnim uveitisom

Operativni zahvati komplikovane katarakte uzrokovane hroničnim ili rekurentnim uveitisom

Posljednjih godina, pravilan odabir pacijenata, dostupnost biokompatibilnih intraokularnih leća (IOL) i poboljšane hirurške tehnike znatno su smanjili učestalost komplikacija u ekstrakciji uveitične katarakte zajedno s poboljšanom perioperativnom kontrolom upale i anticipativnim upravljanjem postoperativnim komplikacijama i na taj način poboljšali postoperativnu vidnu oštrinu.

dr. Melita Adilović

Dr. Melita Adilović, specijalizantica je 4. godine oftalmologije i optometrije Poliklinike sa dnevnom bolnicom Doboj jug. Od 2021 godine je kandidat doktorskog studija Biomedicine i zdravstva. Član je Medical Advisory board za Global Voice for Autism. Dio je operativnog tima u Specijalnoj Oftalmološkoj bolnici Royal oftalmologija u Doboju, te Poliklinike Srce Sarajeva. Polja njenog interesovanja su operativni zahvati katarakte, glaukom i intraokularne hipertenzije, okuloplastična hirurgija.

Katarakta je česta komplikacija hroničnog ili rekurentnog uveitisa i posljedica je hronične intraokularne upale i hronične sistemske i/ili lokalne terapije kortikosteroidima. Ujedno čini do 40% gubitka vida kod bolesnika s uveitisom i najčešća je indikacija za hiruršku intervenciju kod istih. Više na ovu temu piše dr. Melita Adilović.

Katarakte uzrokovane uveitisom čine otprilike 1,2% svih operacija katarakte i hirurški su zahtjevnije sa daleko manje predvidljivim postoperativnim ishodima. To je uglavnom zbog upalnih posljedica i strukturnih abnormalnosti od kojih mnoge ograničavaju vizuelni ishod. Prije uvođenja kortikosteroida, operacija katarakte na očima s nekontroliranim uveitisom imala je visoku učestalost teških komplikacija, što je rezultiralo izrazito lošijim vidom ili čak gubitkom oka. Posljednjih godina, pravilan odabir pacijenata, dostupnost biokompatibilnih intraokularnih leća (IOL) i poboljšane hirurške tehnike znatno su smanjili učestalost komplikacija u ekstrakciji uveitične katarakte zajedno s poboljšanom perioperativnom kontrolom upale i anticipativnim upravljanjem postoperativnim komplikacijama i na taj način poboljšali postoperativnu vidnu oštrinu. Postoperativna vidna oštrina ovisi o vrsti uveitisa. Oči s prednjim uveitisom imaju najbolji ishod, dok pacijenti sa  stražnjim ili panuveitisom, Vogt-Koyanagi-Harada bolešću nešto slabiji, a pacijenti sa Behcetovom bolešću i simpatičkom oftalmijom imaju znatno lošiji vizuelni ishod najvjerojatnije zbog istodobne ozljede horioretine.

Uveitis povezan s juvenilnim idiopatskim artritisom (JIA) javlja se kod mlađih pacijenata i može biti povezan s komplikacijama kao što su nastanak katarakte, glaukoma, stvaranja sinehija, te trakaste keratopatije kao i cistoidnog makularnog edema. Od navedenih, katarakta je jedan od najčešćih posljedica uveitisa povezanih s JIA i koji vrlo često rezultira značajnim oštećenjem vida. Faktori rizika za nastanak katarakte su prisustvo stražnjih sinehija kao i dugotrajna okularna inflamacija. Prevencija razvoja mrene kao i njene maturacije presudna je kroz odgovarajuću kontrolu uveitisa. Međutim, često nisu ni sve preventivne mjere uspješne, pa je potrebno daljnje upravljanje koje se sastoji od medicinskih i hirurških tehnika. Prilikom odlučivanja treba uzeti u obzir različite faktore, uključujući vrijeme operacije i postavljanje intraokularne leće. Kontinuirano partnerstvo između dječjih reumatologa i dječjih oftalmologa može pomoći u osiguravanju što povoljnijih postoperativnih rezultata.

Nedavna retrospektivna studija Sijssensa i suradnika ispitivala je dugotrajne komplikacije nakon operacije mrene na afakičnim i pseudofaknim očima djece s uveitisom povezanim s JIA Intraokularna upala bila je pod „maksimalnom kontrolom“ najmanje tri mjeseca prije operacije. Nije bilo razlike u perioperativnom liječenju kortikosteroidima između te dvije skupine koja se sastojala od 19 afakičnih očiju i 29 pseudofakičnih očiju (od kojih je 5 imalo polimetilmetakrilatne IOL, a 24 akril). Nije bilo statistički značajne razlike u komplikacijama između dviju skupina. Cistoidni makularni edem bio je veći u skupini afakičara, ali nije postigao statističku značajnost. Oštrina vida bila je značajno bolja u pseudofakijskim očima od afakičnih očiju do 7 godina nakon ekstrakcije mrene. Nalazi sugeriraju da IOL u djece s uveitisom povezanim s JIA nisu faktor rizika za razvoj sekundarnog upalnog glaukoma. Autori su ponudili sljedeće relativne kontraindikacije za postavljanje IOL-a: dob <4 godine, hipotonija, komplikacija povezana s IOL-om kod drugih oka i plitka prednja komora

Studije koje su upoređivale fakoemulzifikaciju sa ECCE pokazale su da, iako se postoperativna oštrina vida nije razlikovala u obje tehnike, smanjena je učestalost klinički značajnih upala koje zahtijevaju liječenje fakoemulzifikacijom (41%) u uporedbi s ekstrakapsularnom ekstrakcijom (51%), kao i smanjene stopa postoperativnog CME, formiranje epiretinalne membrane i stvaranje stražnjih sinehija tehnikom fakoemulzifikacije. To se vjerojatno pripisuje smanjenom hirurškom vremenu i minimalnom rukovanju tkivom u tehnici fakoemulzifikacije.

Foto dokumentacija toka operativnog zahvata katarakte fakoemulzifikacijom sa ugradnom IOL-a kod 16godišnje pacijentice (uveitis uzrokovan JIL-om): (a+b+c) paracenteze i obavljanje sinehioloze, (d)  hidrodisekcija, (e+f+g) fakoemulzifikacija, (h) stanje nakon sinehiolize sa okruglom centriranom pupilom i implantiranom Acry Soft intraokularnom lećom (i) aplikacija miostata, antibiotika kao i mjehurića zraka u prednju komoru.

(slike preuzete iz videa operacione sale Oftalmolologije Poliklinike sa dnevnom bolnicom Doboj Jug, operativni zahvat se učini koristeći se Centurion Vision Sistemom u lokalnoj topikalnoj anesteziji) 

Operacija mrene kod pacijenata sa juvenilnim artritisom i recidivantnim uveitisom zahtijeva odabiranje adekvadnog vremena za operativni zahvat, pravilan odabir pacijenta koji razumije prednosti i nedostatke liječenja, nulta tolerancija na predoperativnu upalu, budna upotreba lijekova, pedantna hirurgija, promišljena odluka za ugradnju IOL-a, kontrola postoperativne upale i rano otkrivanje i agresivno upravljanje komplikacijama. 

Sinergija reumatologa i oftalmologa, bolja dostupnost adekvatnih lijekova poboljšala je ishode u pedijatrijskim slučajevima s uveitisom povezanim s JIA-om, ali i dalje ostaje izazov za oftalmologa i treba donijeti odgovarajuću odluku o vrsti operacije i postavljanju IOL-a u skladu sa situacijom.

Leave a Reply